RODO

Usługi psychoterapeutyczne

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO, zwane dalej „RODO”) informuję, iż: Administratorem danych osobowych pacjenta jest Piotr Lisowski (nazwa firmy: Centrum Szkoleń, Warsztatów i Psychoterapii Piotr Lisowski ul. Gorlicka 88/19, 51-314 Wrocław), zwany dalej „psychoterapeutą”.
 2. W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie pod numerem: 608 815 849 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : kontakt@piotr-lisowski.pl
 3. Dane pacjenta będą przetwarzane w celu:
  1. w celu   zawarcia  i  wykonywania  umowy  o prowadzenie  psychoterapii lub innych usług świadczonych przez psychoterapeutę, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest pacjent lub do podjęcia działań na jego żądanie osoby, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,  co  jest  prawnie uzasadnionym interesem administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe, w tym takie jak dane o stanie zdrowia, stosowanej obecnie lub w przeszłości farmakoterapii, informacje o korzystaniu obecnie lub w przeszłości z konsultacji u specjalistów z różnych dziedzin, informacje biograficzne dotyczące pacjenta oraz jego rodziny, istotne dla powodzenia realizacji ustalonych usług – np.: o pochodzeniu, rodzinie,) będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu należytej realizacji usługi przez psychoterapeutę.
  4. Dane osobowe pacjenta mogą zostać udostępnione:
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, np. zewnętrznemu podmiotowi prowadzącemu księgowość na rzecz administratora, dostawcy usług hostingowych w zakresie poczty elektronicznej, innym podmiotom świadczący usługi na rzecz administratora;
 • innym ustalonym z pacjentem specjalistom prowadzącym leczenie pacjenta (np.: psychiatra) lub podmiotom – również w zakresie danych wrażliwych, o ile została wyrażona zgoda w tym zakresie.
 1. Dane osobowe pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 2. Dane będą przechowywane przez okres 3 (jeżeli nie została wystawiona faktura imienna na rzecz pacjenta) lub 5 lat (jeżeli została wystawiona faktura imienna na rzecz pacjenta) od zakończenia wykonania umowy.
 3. Pacjent posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te przysługują w sytuacjach określonych przez przepisy RODO oraz ustaw krajowych.
 4. Pacjent ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna że przetwarzanie jego danych narusza przepisy rozporządzenia. Psychoterapeuta ma obowiązek do ustosunkowania się do skargi w ciągu 30 dni od momentu wniesienia skargi. W sytuacji, gdy psychoterapeuta uzna ją za uzasadnioną z punktu widzenia rozporządzenia, albo pacjent to udowodni, psychoterapeuta ma obowiązek dostosować uzasadnione nieprawidłowości w procedurach przetwarzania danych, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.
 5. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy.
 6. Podanie przez pacjenta danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi oraz z brakiem możliwości realizacji usługi przez psychoterapeutę. Odmowa podania danych wrażliwych może mieć wpływ na jakość świadczonej usługi.
 7. Pacjent może wycofać zgodę poprzez osobiste złożenie wycofania zgody lub poprzez przesłanie jej na adres korespondencyjny psychoterapeuty.
 8. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.